Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

OGŁOSZENIE PDF Drukuj
Wpisany przez Krzysztof Onyszko   
Czwartek, 05 Styczeń 2012 09:41

Zarząd Powiatu w Lubartowie zgodnie z Uchwałą nr 182/12 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 03 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia zasad powierzenia do realizacji zadań własnych powiatu z zakresu promocji w 2012 roku

ogłasza wykaz zadań z zakresu promocji, na realizację których może być udzielona dotacja
z budżetu powiatu w roku 2012:
1) działalność wydawnicza o charakterze promocyjnym;
2) organizacja imprez kulturalnych o zasięgu ponadpowiatowym;
3) organizacja imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych
o zasięgu ponadpowiatowym.
Uwaga: finansowane będą wyłącznie projekty mieszczące się w ramach statutowej działalności organizacji
II. Maksymalny czas realizacji zadania: od 01 marca do 16 grudnia 2012 r.
III. Termin składania ofert: od dnia 04 stycznia do dnia 27 stycznia 2012 r.
IV. Składanie ofert:
    Wniosek o dofinansowanie zadania należy pobrać ze strony internetowej
www.powiatlubartowski.pl
w zakładce:
1) portal informacyjny Powiatu Lubartowskiego, ogłoszenia lub
2) Biuletyn Informacji Publicznej, przetargi i ogłoszenia, ogłoszenia dla organizacji pozarządowych.
Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, w formacie i wzorze takim, w jakim został zamieszczony na stronie internetowej.
    Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (wniosek powinien zostać trwale połączony
z załącznikami) należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie ul. Słowackiego 8,
21 – 100 Lubartów w wymaganym terminie (w zapieczętowanej kopercie) z dopiskiem „Zadania własne powiatu z zakresu promocji”.
V. Zasady przyznawania dotacji oraz kontroli wykonania zadania
     Zasady przyznawania dotacji zostały opisane w Uchwale Nr II/11/10 Rady Powiatu w Lubartowie
z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Lubartowskiego (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2011 r. Nr 32 poz. 749) zmienionej uchwałą Nr III/33/11 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 14 lutego 2011 roku  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,
na cele publiczne związane z realizacją zadań Powiatu Lubartowskiego (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2011 r.
Nr 44 poz. 973)
VI. Dodatkowe informacje: można uzyskać pod numerem telefonu 81 854 62 88 lub adresem
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
VII. Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert.
    Wszystkie złożone w terminie oferty zostaną poddane ocenie formalnej. Oferty ocenione pozytywnie
na etapie oceny formalnej zostaną poddane ocenie merytorycznej. Oferty na realizację zadań z zakresu promocji zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia określonego jako ostateczny termin składania ofert.
   Wyniki wyboru ofert zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubartowie oraz na stronie internetowej
www.powiatlubartowski.pl niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez Zarząd Powiatu w Lubartowie.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU POWIATU 

(-)

Fryderyk Puła

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie