Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Inwestycje powiatowe realizowane w latach 2009 - 2020 PDF Drukuj

 

Rok 2020

1. Przebudowa mostu o długości 12,5 m na cieku Bobrówka wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1566 L
w miejscowości Stara Jedlanka (gm. Uścimów). Zakres prac obejmował z branży drogowej wykonanie warstwy ścieralnej, chodników jednostronnych, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, poboczy oraz przepustów. Powstały miejsca postojowe dla samochodów osobowych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, zatoki autobusowe.
Zakres prac z branży mostowej obejmował m. in. wzmocnienie belek tworzących konstrukcję obiektu oraz montaż barieroporęczy mostowych. Koszt inwestycji to ponad 2,9 mln zł, z czego ponad 1,6 mln zł stanowi dofinansowanie
z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Rok 2019

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L w Blizocinie (gm. Jeziorzany). Na odcinku o długości 235 m wyrównano nawierzchnię drogi mieszanką mineralno-asfaltową oraz wykonano warstwę ścieralną. Całkowity koszt to 110 tys. zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

2. Przebudowa mostu o długości 16,7 m na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544 L o długości 397 m w miejscowości Samoklęski (gm. Kamionka). Wartość robót to niemal 1,2 mln zł, z tego ponad 589 tys. zł pochodzi z dotacji budżetu państwa z tzw. rezerwy mostowej.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1252 L o długości 1,7 km w miejscowości Górka Kocka. Zakres prac obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej drogi oraz wykonanie chodników z kostki brukowej. Koszt inwestycji to ponad 1,8 mln zł, z czego ponad 988 tys. zł stanowi dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki na realizację inwestycji pochodzą również z budżetu Gminy Kock.

4. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1503 L w Kocku. Na odcinku o długości 432 m wybudowano chodnik z kostki betonowej, ustawiono bariery oraz poręcze ochronne. Całkowity koszt to niemal 200 tys. zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz gminy Kock.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L w miejscowości Giżyce (gm. Michów). Zakres prac na docinku 845 m obejmował wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, wykonanie warstwy ścieralnej, zjazdów oraz umocnienie poboczy kruszywem. Koszt inwestycji to ponad 322 tys. zł, w tym 193 tys. zł pochodzi ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

 

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L w miejscowości Chlewiska (gm. Lubartów). Prace polegały na wyrównaniu nawierzchni drogi mieszanką mineralno-bitumiczną oraz wykonaniu warstwy ścieralnej na długości 433 m. Całkowity koszt przeprowadzonych prac to 190 tys. zł. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1536 L w miejscowości Luszawa (gm. Ostrówek) o wartości ponad 375 tys. zł.
Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej oraz wykonanie warstwy ścieralnej na długości 940 m. Inwestycja sfinansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Ostrówek.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435 L w miejscowości Blizocin (gm. Jeziorzany) o długości 630 m i wartości 250 tys. zł. Wykonano podbudowę drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, warstwę ścieralną oraz uzupełniono pobocza gruntem. Inwestycja sfinansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Jeziorzany.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin Nowy (gm. Firlej) o wartości ponad 280 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej oraz wykonanie warstwy ścieralnej na długości 680 m. Inwestycja sfinansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Firlej.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L w miejscowości Annówka (gm. Kock) o długości 848 m i wartości ponad 321 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych oraz uzupełnienie poboczy. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Kock

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1524 L w miejscowości Wola Przybysławska (g. Abramów) o wartości ponad 448 tys. zł. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy drogi z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej oraz wykonanie warstwy ścieralnej na długości 1 000 m. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Abramów.

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L w miejscowości Ciotcza (g. Abramów) o wartości ponad 235 tys. zł. Zakres przeprowadzonych prac obejmował wykonanie podbudowy drogi oraz wykonanie warstwy ścieralnej na długości 530 m. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Abramów.

13. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1521 L i 1514 L w miejscowości Marcinów g. Abramów. Na odcinku
o długości 327 m wybudowano chodnik z kostki brukowej. Całkowity koszt to ponad 206 tys. zł. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Abramów.

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1535 L w miejscowości Pożarów (g. Firlej). Zakres przeprowadzonych prac obejmował wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej na odcinku o długości 592 m., wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym. Wykonano warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-asfaltowych, a także uzupełniono pobocza drogi. Wartość wykonanych robót to 193 tys. zł. Przebudowa drogi została sfinansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Firlej.

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L (Nowa Wieś – Brzostówka) w g. Serniki. Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy drogi oraz ułożenie warstwy ścieralnej na długości 1,12 km. Koszt inwestycji to ponad 438 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Serniki.

16. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1514 L w Michowie. Na odcinku o długości 400 m wybudowano chodnik z kostki brukowej oraz zjazdy na posesje. Całkowity koszt to ponad 164 tys. zł. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1253 L w Leszkowicach (g. Ostrówek) o długości 240 m i wartości ponad 89 tys. zł. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy drogi oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1572 L w miejscowości Uścimów-Kolonia. Prace polegały na wykonaniu podbudowy drogi oraz ułożeniu warstwy ścieralnej na długości 150 m. Całkowity koszt przeprowadzonych prac to ponad 67 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L na wysokości miejscowości Bratnik w kierunku Kozłówki (g. Kamionka). Przeprowadzone roboty polegały na wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną - asfaltową na długości 1 km. Wykonawcą robót była firma FEDRO z Osiecka. Całkowity koszt inwestycji to ponad 159 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L o długości 768 m przy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (g. Kamionka).
Zakres przeprowadzonych prac obejmował wykonanie pasów rowerowych, wykonanie przebudowy istniejącej jezdni, wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi, położenie nowej nawierzchni warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej asfaltu. Po obu stronach jezdni wykonano pasy ruchu przeznaczone dla rowerów o długości ok. 1500 m i szerokości 1,5 m. Przebudowa obejmowała budowę chodników oraz zjazdów z koski brukowej i kruszywa. Przebudowano istniejące zatoki autobusowe. Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych oznakowanie pionowe i poziome jezdni oraz nowo powstałych pasów rowerowych. Wykonawcą robót była firma PRD Lubartów S.A. Inwestycja finansowana ze środków budżetu Powiatu Lubartowskiego (50%) oraz ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych (50%) w łącznej kwocie 1 960 457,40 zł.

 

Rok 2018

1. Przebudowa mostu na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 1540 L w miejscowości Leszkowice (Gmina Ostrówek). Zakres przeprowadzonych prac obejmował demontaż i montaż elementów drewnianych mostu oraz wykonanie izolacji elementów drewnianych. Wykonawcą robót była firma MARYSIEŃKA z Ostrowi Mazowieckiej. Całkowity koszt inwestycji to ok. 230 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Ostrówek.
 
 
2. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1520 L z drogą gminną nr 103210 L w miejscowości Wolica (Gmina Abramów). Zakres przeprowadzonych robót w obrębie przebudowy drogi gminnej 103210 L obejmował wykonanie podłoża oraz podbudowy z kruszywa łamanego. W kolejnym etapie prac wykonano warstwę wiążącą i warstwę ścieralną oraz umocnienia poboczy kruszywem łamanym. Zakres przeprowadzonych robót w obrębie przebudowy drogi powiatowej 1520 L obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wykonanie warstwy ścieralnej. Wykonawcą robót była firma PRD Lubartów S.A. Całkowity koszt inwestycji to ok. 100 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego.
 
 
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L Wola Sernicka - Nowa Wola w miejscowości Nowa Wola (Gmina Serniki) na długości 662 m. Zakres przeprowadzonych prac obejmował oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej oraz wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną. Wykonawcą robót była firma PRD Lubartów S.A. Całkowity koszt inwestycji to ok. 135 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Serniki.
 
 
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1565 L Wólka Stara Kijańska - Wólka Nowa (Gmina Ostrów Lubelski) do drogi powiatowej nr 1563 L na długości 628 m. Zakres przeprowadzonych robót obejmował wykonanie podbudowy z kruszywa oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Dodatkowo utwardzono pobocza kruszywem łamanym oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe wg projektu stałej organizacji ruchu. Wykonawcą robót była firma PRD Lubartów S.A. Całkowity koszt inwestycji to ok. 500 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Ostrów Lubelski.
 
 
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1555 L na odcinku Brzeźnica Książęca - Gródek (Gmina Niedźwiada) na długości
460 m. Przeprowadzone prace polegały na frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu podbudowy oraz warstwy ścieralnej. Całkowity koszt przeprowadzonych robót wyniósł niemal 250 tys. zł. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego.
 
 
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1432 L, od DK 48 - Przytoczno - Walentynów (Gmina Jeziorzany) na długości 590 m. Zakres przeprowadzonych robót obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, zjazdów oraz poboczy z kruszywa. Wykonawcą robót była firma PRD S.A. z Lubartowa. Całkowity koszt przeprowadzonych prac to ok. 200 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Jeziorzany. 
 
 
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L, Chlewiska - Pałecznica w Gminie Niedźwiada na długości 1 216 m. Zakres przeprowadzonych robót obejmował wykonanie izolacji przeciwwilgociowej istniejącego przepustu, wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi mieszanką mineralno-bitumiczną oraz położenie warstwy ścieralnej asfaltu. Dodatkowo wybudowano dwa przystanki autobusowe z kostki brukowej oraz wykonano pobocza z kruszywa. Wykonawca robót była firma PRD S. A. z Lubartowa. Całkowity koszt inwestycji to ok. 590 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego.
 
 
8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 L, Orzechów Kol. - Bobryk w Gminie Uścimów na długości 770 m. Przeprowadzone roboty polegały na wyrównaniu istniejącej nawierzchni kruszywem, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonaniu poboczy z kruszywa. Wykonawca prac była firma PRD S. A. z Lubartowa. Koszt inwestycji to ok. 200 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Uścimów.
 
 
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L, Giżyce - Karolina (Gminia Michów) na długości 870 m. Zakres prac obejmował wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy oraz ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu. Wykonano utwardzenie poboczy drogi i odtworzenie istniejących zjazdów. Całkowity koszt przeprowadzonych robót sięga 340 tys. zł, z czego 190 tys. zł to dotacja z budżetu samorządu Województwa Lubelskiego.
 
 
10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L na odcinku Skrobów Kolonia - Siedliska (g. Lubartów - g. Kamionka)
Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie pasów ruchu dla rowerów, wykonanie przebudowy istniejącej jezdni - wyrównanie istniejącej konstrukcji jezdni, położenie nowej nawierzchni warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej asfaltu. Po obu stronach jezdni wykonano dodatkowe pasy ruchu przeznaczone dla rowerów o szerokości 1,5 m z warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej o łącznej długości 7,2 km. Przebudowa obejmowała wykonanie chodników oraz zjazdów
z kostki brukowej i kruszywa. Wykonana została przebudowa istniejących zatok autobusowych, ustawiono bariery energochłonne. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome jezdni i pasów rowerowych.
Całkowita wartość zadania to ponad 6,5 mln zł. Inwestycja finansowana ze środków budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz budżetu Unii Europejskiej. Zadanie realizowane w ramach projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudową dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 

11. Przebudowa instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w Bursie Szkolnej w Lubartowie. Z uwagi na szeroki zakres prac, remont rozłożono na dwa etapy. W lipcu i sierpniu 2017 r. wykonany został I etap, który objął część magazynową
i administracyjną obiektu. W II etapie zakończonym w sierpniu 2018 r. zakres prac objął część mieszkalną Bursy. Remont obejmował w szczególności położenie nowych wewnętrznych instalacji elektrycznych, budowę tablic rozdzielczych, wymianę lamp oświetleniowych i przebudowę sieci teleinformatycznej. Przeprowadzony remont w znaczny sposób podniósł standard obiektu. Całkowity koszt inwestycji to ok. 250 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego.


12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1523 L Sosnówka - Ciotcza (Gmina Abramów) na długości ok. 1 km. Zakres przeprowadzonych robót obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi oraz ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu. Wykonawcą prac była firma FEDRO z Osiecka. Całkowity koszt inwestycji to ponad 280 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Abramów.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1533 L Bełcząc - Dębica - Zawada w miejscowości Dębica (Gmina Ostrówek) na długości ok. 0,5 km. Zakres prac obejmował wyrównanie istniejącej drogi mieszanką mineralno - asfaltową oraz ułożenie warstwy ścieralnej asfaltu. Wykonawcą robót była firma FEDRO z Osiecka. Całkowity koszt inwestycji to ponad 125 tys. zł finansowany z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Ostrówek.

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 L w miejscowości Brzostówka (Gmina Serniki) Zakres przeprowadzonych robót obejmował odcinek 965 m. nawierzchni. Przeprowadzone prace polegały na frezowaniu nawierzchni bitumicznej, oczyszczeniu, wyrównaniu i położeniu nawierzchni wyrównującej. W dalszym etapie wykonano warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej. Całkowity koszt przeprowadzonych robót to 300 tys. zł. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Serniki.


15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 L na odcinku Al. Tysiąclecia od  ul. Szaniawskiego/Powstańców Warszawy do ul. Lubelskiej wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej na długości 203 m. Zakres robót obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi, wymianę chodników po obu stronach drogi, remont wlotów z ul. Powstańców Warszawy oraz ul. Szaniawskiego, wykonanie zjazdów oraz azyli dla pieszych. W ramach zadania przebudowano istniejącą sygnalizację świetlną oraz ustawiono elementy bezpieczeństwa ruchu. Całkowita wartość zadania to ponad 1,2 mln zł. Inwestycja finansowana ze środków budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz budżetu Unii Europejskiej. Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020

   

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L w miejscowości Szczuchnia (g. Michów) o długości 270 m i wartości ponad 105 tys.zł. Zakres robót obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego. 

 

17. Przebudowa drogi powiatowej nr 1548 L w miejscowości Zofian o długości 767 m. i  wartości ponad 279 tys.zł oraz w miejscowości Starościn (g. Kamionka) o długości 692 m. i wartości ponad 245 tys.zł. Zakres robót obydwu inwestycji obejmował wyrównanie istniejących nawierzchni dróg wraz zwykonaniem warstwy ścieralnej. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Kamionka.

  

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L o długości 150 m w miejscowości Łucka (g. Lubartów). Zakres robót obejmował wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi, budowę i przebudowę istniejących chodników, budowę ciągu pieszo-rowerowego. Głównym elementem robót była przebudowa skrzyżowania z drogą krajową nr 19 polegająca na dobudowaniu dodatkowego pasa ruchu dla prawoskrętu na drodze powiatowej w kierunku Lubartowa. Całkowity koszt to ponad 993 tys. zł., z czego ponad 525 tys. zł to środki pochodzące z budżetu państwa z tzw. rezerwy mostowej.

 

19. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 L w Ciotczy (g. Abramów). Inwestycja swoim zakresem obejmowała wykonanie stabilizacji i wyrównanie nawierzchni drogi oraz ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku 994 m. Całkowity koszt to ponad 317 tys. zł. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz budżetu Gminy Abramów.


20. Przebudowa drogi powiatowej nr 1544 L o długości ponad 188 m w miejscowości Samoklęski (g. Kamionka). W ramach inwestycji wykonano podbudowę z kruszywa, ułożono warstwę wiążącą oraz wykonano pobocza i zjazdy. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 275 tys. zł. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Kamionka.

 

 

Rok 2017

1. Budowa szybu i montaż windy wraz z przebudową klatki schodowej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie w ramach zadania pn.: „Przystosowanie budynku ŚDS w Lubartowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo”. Całkowita wartość przeprowadzonych prac wyniosła prawie 280 tys. zł. Inwestycja została zrealizowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatu Lubartowskiego oraz ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa.

2.. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561 L o długości 838 m w miejscowości Nowa Wola (g. Serniki).
Inwestycja kosztowała ponad 249 tys. zł. W ramach inwestycji wyrównano istniejącą nawierzchnię drogi mieszanką mineralno–asfaltową oraz ułożono warstwę ścieralną. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Serniki.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1557 L na docinku 783 m pomiędzy Wólką Zabłocką i Kaznowem.
W ramach inwestycji dokonano poszerzenia nawierzchni jezdni, wyrównania istniejącej nawierzchni drogi, wykonano warstwę wiążącą. Inwestycja kosztowała ponad 370 tys. i była finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz
Gmin Serniki i Ostrów Lubelski.

4. Przebudowa mostu o długości 12,6 m na odnodze Wieprza w Jeziorzanach. Wraz z przebudową mostu wykonana została modernizacja drogi powiatowej o długości prawie 730 m. Zakres robót drogowych obejmował wykonanie zjazdów, zatok postojowych oraz chodników i poboczy. Koszt inwestycji sięga kwoty 1,4 mln zł., z czego ponad 453 tys. zł to środki pochodzące z budżetu państwa z tzw. rezerwy mostowej. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Jeziorzany.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1523 L w miejscowości Sosnówka (g. Abramów). W ramach inwestycji na odcinku
1 094 m dokonano wyrównania istniejącej podbudowy drogi, wykonano warstwę ścieralną oraz profilowanie i plantowanie poboczy gruntowych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 279 tys. zł. Inwestycję sfinansowano
z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz z budżetu Gminy Abramów.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 L o długości 415 m w miejscowości Dąbrówka w (g. Kamionka). Inwestycja kosztowała ponad 104 tys. zł. W ramach inwestycji wyrównano istniejącą podbudowę drogi mieszanką mineralno – asfaltową oraz ułożono warstwę ścieralną. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Kamionka.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L w miejscowości Antonin (g. Firlej). W ramach inwestycji na 700-metrowym odcinku drogi wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi oraz ułożono warstwę ścieralną. Całkowita wartość inwestycji sięga kwoty 200 tys. zł. Inwestycję sfinansowano z budżetu Powiatu Lubartowskiego.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1223 L w miejscowości Annówka (g. Kock). Na ponad 450-metrowym odcinku drogi
w Annówce wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni drogi oraz ułożono warstwę ścieralną. Łączna wartość inwestycji sięga kwoty 100 tys. zł. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Kock.


9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1504 L w miejscowości Giżyce (g. Michów). Inwestycja kosztowała ponad 470 tys. zł. W ramach inwestycji na 1,3–kilometrowym odcinku dokonano wyrównania istniejącej podbudowy drogi, wykonano warstwę ścieralną. Wykonane zostały pobocza z kruszywa łamanego. Środki na realizację inwestycji pochodzą z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Michów.

10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1221 L w miejscowości Talczyn (g. Kock). Na 1,2-kilometrowym odcinku wykonane zostało poszerzenie drogi i jej odwodnienie a nawierzchnia zyskała nową warstwę asfaltu. Wartość inwestycji sięgnęła niemal 800 tys. zł, z czego ponad 500 tys. zł pochodzi z pozyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

11. Budowa chodnika w miejscowości Skrobów – Kolonia (g. Lubartów). Na odcinku o długości ok. 700 m wybudowano chodnik z kostki brukowej, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe. Wartość robót wyniosła ponad 270 tyś. zł. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Lubartów.


12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1571 L w miejscowości Orzechów Kolonia (g. Uścimów). Na odcinku 990 m dokonano wyrównania istniejącej podbudowy drogi, ułożenia warstwy ścieralnej oraz utwardzenia pobocza z kruszywa łamanego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 229 tys. zł. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Uścimów. 

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1522 L w miejscowości Glinnik (g. Abramów). W ramach inwestycji na drodze
o długości 1 917 m dokonano wyprofilowania istniejącej nawierzchni drogi, zamontowano bariery ochronne oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome drogi. Wartość robót wyniosła ponad 650 tyś zł. Środki na realizację pochodzą z budżetu Gminy Abramów. 

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 L o długości 995 m w miejscowości Rawa (g. Michów). W ramach inwestycji wyrównano istniejącą nawierzchnię mieszanką asfaltową wraz z wyrównaniem poboczy. Inwestycja kosztowała ponad
200 tys. zł. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Gminy Michów. 

 

 

Rok 2016

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1553 L w miejscowości Brzeźnica Bychawska. Inwestycja zrealizowana dzięki współpracy władz Powiatu Lubartowskiego i Gminy Niedźwiada. Przebudowa objęła prawie 900 metrów drogi powiatowej w centrum miejscowości Brzeźnica Bychawska (w kierunku Kaznowa). W ramach inwestycji, obok nowej, równej nawierzchni, wykonano rowy odwadniające, utwardzono pobocza i zjazdy indywidualne na posesje. Wartość robót wyniosła ponad 350 tys. zł.

 

 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1558 L w miejscowości Serniki – to inwestycja zrealizowana w partnerstwie z samorządem Gminy Serniki. Przebudowa obejmowała odcinek drogi o długości ok. 720 m prowadzący w kierunku Chlewisk, a przebiegający w obszarze nowego osiedla domków jednorodzinnych. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, utwardzenie poboczy i zjazdów na posesje indywidualne a także profilowanie przydrożnych rowów. Wartość robót przekroczyła kwotę 360 tys. zł.

 

 

3. Budowa chodnika w Tarkawicy – Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Gminy Ostrówek wybudowano 850 mb. chodnika w miejscowości Tarkawica. Inwestycję zakończono w ostatnich dniach listopada. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 280 tys. zł.

 

 

4. Utwardzenie i poszerzenie ok. 2,7 km poboczy przy drodze powiatowej 1566 L w Ostrowie Lubelskim prowadzącej nad Jezioro Miejskie z pewnością poprawi bezpieczeństwo osób wypoczywających nad tym zbiornikiem wodnym. Koszt robót to prawie 90 tys. zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej 1513 L w miejscowości Rudzienko – w pierwszym kwartale 2016 roku za kwotę 94 tys. zł przebudowano prawie trzysta metrowy odcinek drogi w Gminie Michów. Inwestycja w całości finansowana była ze środków budżetu Powiatu Lubartowskiego.

6. Budowa nowej części parkingu przy SPZOZ w Lubartowie – 35 nowych miejsc postojowych to efekt rozbudowy parkingu przy lubartowskim szpitalu. Wykonywane roboty budowlane kosztowały niemal 160 tys. zł. Inwestycja współfinansowana była z budżetu Powiatu Lubartowskiego w kwocie 107 tys. zł. Zrealizowana inwestycja to pierwszy etap prac dotyczących parkingu i zagospodarowania terenu wokół szpitala.

 

 

 

Rok 2015

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie Lubartowskim. Inwestycja współfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowita wartość projektu 3 558 695,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji 1 005 599,00 zł i pożyczki 1 408 377,00 zł. Prace termomodernizacyjne dotyczyły 4 obiektów użyteczności publicznej: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie, Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju. Największym zakresem robót objęty był zespół budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie, w którym wykonano m.in.:
˗ ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą 12 cm styropianu i wełny mineralnej;
˗ ocieplenie stropodachu budynku głównego szpitala warstwą 18 cm wełny mineralnej;
˗ ocieplenie dachu kuchni warstwą 18 cm styropapy;
˗ wymiana luksferów na głównej klatce schodowej na witryny aluminiowe;
˗ wymiana stolarki okiennej (767 szt. okien) wraz z montażem 400 szt. nawiewników;
˗ wymiana stolarki drzwiowej (17 szt. drzwi);
˗ montaż 632 szt. zaworów termostatycznych;
˗ wymiana instalacji odgromowej 675 mb.
Prace realizowane były na czynnych budynkach szpitalnych, w okresie od 3 czerwca do 30 września 2015 r., a ich łączna wartość wynosiła 2 558 996,44 zł brutto. Wykonawcą robót w lubartowskim szpitalu była firma Pol-Bud Morawski z Chudowoli.

 

 

2. Remont oddziału ginekologiczno – położniczego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Lubartowie. Projekt realizowany przez SP ZOZ w Lubartowie przy wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 2 110 684,59 zł, dofinansowanie z EFRR 1 793 872,79 zł. Dotacja na wkład własny do projektu pochodzi z budżetu powiatu lubartowskiego.

 

 

3. Montaż kolektorów słonecznych na budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim. Oprócz kolektorów wymienione zostały przestarzałe urządzenia pralnicze na wydajniejsze pralnice automatyczne, wykonano centralny system odzysku wody z pralnico-wirówek, zakupiono wyposażenie do pralni typu żelazka, stół prasowalniczy, wózki, regały na odzież. Inwestycja dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to ponad 490 tys. zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 416 tys. zł.  

 

4. Remont sali rehabilitacyjnej w Domu Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku. Prace remontowe objęły malowanie pomieszczenia oraz odnowienie podłóg. Koszt inwestycji wyniósł 10 650 zł, a nakłady finansowe pochodziły z budżetu jednostki. Ponadto przez kilka ostatnich lat salę doposażono w sprzęt rehabilitacyjny, m.in. rowerki rehabilitacyjne, stolik manualny, rotory, Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego (UGUL), tor do pionizacji i nauki chodu.

5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
„Projekt scalania gruntów rolnych na obrębach Babczyzna, Dębica, Dębica Kolonia, Zawada w Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie”.
Wartość projektu – 10 459 986,40 zł w tym:
1. Wartość prac scaleniowych – 3 851 751,00 zł
2. Wartość robót budowlanych – 6 608 235,40 zł
Obszar scalenia – 1790 hektarów
Liczba gospodarstw objętych scaleniem – 1235
Długość przebudowanych dróg – 35 kilometrów
 

 

 

Inwestycje drogowe 2015

1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570 L i 1574 L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego) – Głębokie – Stary Uścimów o długości 7,4 km. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 5,1 mln zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości ponad 2,5 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu lubartowskiego oraz gminy: Ostrów Lubelski i Uścimów. Inwestycja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni, przebudowie i budowie chodników, przebudowie zatok autobusowych i zjazdów na posesje oraz przebudowie i budowie przepustów drogowych.

2. Utwardzenie kruszywem żelbetowym dróg powiatowych w miejscowościach Kolonia Samoklęski, Kunów, Sułoszyn, Karolina o łącznej wartości 168 000,00 zł. Roboty sfinansowano ze środków własnych budżetu powiatu lubartowskiego.  

 

Rok 2014

1. Modernizacja kuchni Bursy Szkolnej w Lubartowie o wartości 153 000,00 zł. Inwestycja finansowana z budżetu powiatu lubartowskiego. Modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego polegała na wybudowaniu instalacji wentylacji mechanicznej, przebudowie instalacji elektrycznej i pracach budowlano – wykończeniowych.

 

Inwestycje drogowe 2014

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1537 L Kamienowola – do drogi wojewódzkiej nr 815 w miejscowości Antoniówka o długości 0,95 km. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego w kwocie 508 585,22 zł.  

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1559 L (od drogi nr 1557 L - Serniki - Nowa Wola – Brzostówka - Kolechowice - do drogi wojewódzkiej nr 813) w miejscowości Serniki. Prace budowlane zostały sfinansowane ze środków Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Serniki. Przebudowa odcinka o długości 476 mb wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła 188 649,00 zł, w tym ze środków własnych Powiatu 108 649,00 zł. Pozostała część funduszy inwestycyjnych pochodzi z Gminy Serniki – 80 000,00 zł.

 

 

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1551 L Lubartów – Chlewiska – Pałecznica – Tarło Kolonia o długości 1,2 km. Całkowita wartość inwestycji 589 775,33 zł, finansowana z budżetu powiatu lubartowskiego. Odnowiono nawierzchnię bitumiczną, wykonano warstwę ścieralną, umocniono skarpy i rowy, ułożono chodnik z kostki betonowej.

 

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L Lubartów – Annobór – (Nowy Staw) – II etap o długości 1,23 km. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego w kwocie 357 677,65 zł. W ramach inwestycji wyrównano nawierzchnię mieszanką bitumiczną, wykonano zjazdy na posesje, wyremontowano przepusty, oczyszczono rowy.

 

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1550 L Lubartów – Annobór – (Nowy Staw) – I etap o długości 2,2 km polegająca na wyrównaniu istniejącej drogi mieszanką bitumiczną, wykonaniu warstwy ścieralnej, remoncie przepustu, oczyszczeniu poboczy i rowów. Inwestycja finansowana z budżetu powiatu lubartowskiego w kwocie 700 000,00 zł.

 

 

 

 

 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509 L Antonin Nowy - skrzyżowanie z drogą krajową nr 19 - Łukówiec – Sułoszyn o długości 1,3 km. Inwestycja finansowana z budżetu powiatu lubartowskiego w kwocie 400 000,00 zł.

7. Przebudowa skrzyżowania przy ulicy Słowackiego i Lipowej w Lubartowie wyniosła łącznie ok. 539 tys. zł, w tym 50% środków z dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność – Rozwój. Pozostała część funduszy inwestycyjnych przeznaczonych na ten cel pochodzi z Miasta Lubartów oraz funduszy Powiatu Lubartowskiego (190 tys zł). Na skrzyżowaniu zmieniona została organizacja ruchu, umożliwiająca m. in. wjazd i wyjazd traktem głównym z Pałacu Sanguszków.

8. Przebudowa drogi powiatowej Nowa Wieś - Wola Sernicka Kolonia w Gminie Serniki: wykonana została powierzchnia asfaltowa na tym odcinku, a inwestycja została sfinansowana ze środków Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Serniki i wyniosła 199 733,78 zł.

9. Przebudowa drogi  Dębiny – Abramów – Michałówka – Rudka Gołębska do drogi woj. nr 809 finansowana w połowie ze środków Powiatu Lubartowskiego oraz Gminy Abramów. Wartość inwestycji to ok. 800 tys. zł. Zakres prac objął 2,5 km. Podobnie ma miejsce w przypadku drugiej drogi, Abramów - Sosnówka – Ciotcza, współfinansowanej z funduszy powiatu oraz gminy, a jej łączny koszt to ponad 400 tys. zł. Zakres robót dotyczył odcinka 1,1km.

10. Droga powiatowa Ostrów Lubelski - Jedlanka Podleśna- (Sosnowica): zakres prac objął 150 mb, inwestycja została sfinansowana w całości ze środków własnych Powiatu Lubartowskiego, wartość inwestycji wyniosła 8 071 zł.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1574 L Głębokie – Stary Uścimów – Krasne – (Rogóźno) o długości 1,0 km i wartości 299 989,13 zł. Inwestycja finansowana z budżetu Powiatu Lubartowskiego (149 989,00 zł) i Gminy Uścimów (150 000,00 zł).

 

 

Rok 2013

1. Modernizacja stołówki oraz boiska sportowego Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim Inwestycja dofinansowana z Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 50% wartości inwestycji. Całkowita wartość zadania ponad 500 000,00 zł.
Środki na remont boiska sportowego Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim pochodziły również ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Dofinansowanie do 33% wartości robót w kwocie 55 000,00 zł.


2. Wsparcie finansowe w kwocie 149 526,00 zł z budżetu Powiatu Lubartowskiego dla SP ZOZ w Lubartowie na zakup karetki transportowej.

Autor: Jerzy Piekarczyk

3. Zakończenie realizacji projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód” (30.06.2013 r.). Projekt realizowany przez powiaty: bialski, lubartowski, parczewski (lider projektu) i radzyński ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cele i rezultaty projektu: budowa 15 masztów stanowiących podstawę funkcjonowania sieci szerokopasmowej; budowa serwerowni w miejscowości Wola Sernicka, w której powstało Centrum Zarządzania Siecią;  budowa stacji przekaźnikowych.


4. Zakup 5 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych z funkcją ratownictwa chemiczno – ekologicznego. Pięć nowych wozów ratowniczo - gaśniczych trafiło do lubartowskiej komendy. Cztery z nich trafiły do jednostek OSP. Koszt jednego samochodu to prawie 800 tys. zł. Samochody zakupiono w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa chemiczno - ekologicznego w Powiecie Lubartowskim" z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt zrealizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przy współpracy z Powiatem Lubartowskim. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 3 900 000,00  zł.


5. Zagospodarowanie działki wokół budynku PMDK przy ul. Szaniawskiego 64 w Lubartowie – budowa parkingu o wartości: 302 853,00 zł.

Inwestycje drogowe 2013
1. Przebudowa ciągu dróg powiatowych 1556L - 1553L - 1554L – 1555L  stanowiących połączenie dróg wojewódzkich nr 815 i 821 na odcinku ponad 13 km. Inwestycja przebiegała przez miejscowości: Niedźwiada Kolonia, Brzeźnica Książęca Kolonia, Brzeźnica Książęca, Zabiele, Brzeźnica Bychawska, Berejów, Tarło Kolonia. Całkowita wartość inwestycji: 6 508 010,70 zł, dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w kwocie 3 000 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana wspólnie z Gminą Niedźwiada, wkład finansowy Powiatu 1 754 006,00 zł. 


2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1545L Kozłówka – Nowodwór – Lubartów o długości 6,8 km i wartości 7 493 853,00 zł. Zakres prac obejmował m.in. budowę chodników, zjazdów, peronów i zatok przystankowych, a także położenie nowej nawierzchni, na której wyznaczono dodatkowe pasy ruchu dla rowerów. Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 3 000 000,00 zł. Inwestycje zrealizowano przy współpracy Gmin: Lubartów i Kamionka.


3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528L Lubartów – Kamionka - Kierzkówka na odcinku 1,9 km od obwodnicy do skrzyżowania na Wolę Mieczysławską. Całkowita wartość inwestycji 2 982 997,00 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa 749  900,00 zł.
4. Przebudowa dwóch obiektów mostowych w m. Polny Młyn i Kierzkówka w ciągu drogi 1528L wraz z przebudową drogi na odcinku Kamionka do drogi wojewódzkiej nr 809 (długości 5 km). Wartość inwestycji 3 879 598,00 zł w tym dofinansowanie z  rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 1 797 300,00 zł.


5. Przebudowa ponad 5 km dróg powiatowych na odcinkach zniszczonych podczas zimy: Górka Kocka - Lipniak, Ciotcza - Rudno, Blizocin - Jeziorzany, Młyniska - Firlej, Michałówka - Miastkówek, Wola Skromowska - Pożarów, Firlej - Lubartów, Abramów - Ciotcza, Wolica - Trzciniec, Kozłówka - Dąbrówka, Łucka - Kaznów, Nowa Wieś - Brzostówka, Wólka Zawieprzycka. Remonty zostały przeprowadzone ze środków budżetu Powiatu Lubartowskiego. Wartość inwestycji 1 748 817,00 zł, w tym dotacja z Gminy Serniki 100 000,00 zł.  
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521L Dębiny – Abramów – Michałówka – Rudka Gołębska o wartości 2 052 812,00 zł. Wykonano nową nawierzchnię drogi i chodniki w m. Abramów na długości 2 km oraz wzmocniono nawierzchnię przed m. Michałówka na długości 1 260 m. Inwestycja zrealizowana przy wsparciu finansowych Gminy Abramów w kwocie 800 000,00 zł.


7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1550L Lubartów – Annobór – ul. Krańcowa w Lubartowie o długości 465 m. Całkowita wartość inwestycji 69 637,00 zł.


8. Modernizacja drogi powiatowej Nr 1541L Skrobów – Wola Mieczysławska. Inwestycja składała się z dwóch etapów. W sumie zmodernizowano ponad 4,5 km drogi o wartości ponad 1 000 000,00 zł.


9. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1562L Nowa Wieś – Brzostówka Etap I na długości prawie 1,5 km – wartość 400 000,00 zł, dotacja z Gminy Serniki 200 000,00 zł.


10. Remont drogi powiatowej Nr 1553L Niedźwiada - Brzeźnica Bychawska – Kaznów  na długości 1 779 m. o wartości 656 562,11 zł.
11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1579 L (ul. Szaniawskiego w Lubartowie). Całkowita wartość projektu: 143 011 zł.

Rok 2012

1. Realizacja projektu pn.: „Rewaloryzacja Dziedzińca Pałacu Sanguszków w Lubartowie” o wartości 2 441 118,43 zł, dofinansowanie do 75% wartości kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu wykonano modernizację nawierzchni drogi dojazdowej do pałacu wraz z alejkami. Prace polegały również na renowacji balkonu i filarów podpierających, renowacji fragmentu muru otaczającego pałac oraz obłożeniu schodów wejść bocznych do budynku.  Pojawiły się stylowe ławki z oparciem, kosze na śmieci, donice. Dokonano renowacji terenów zielonych poprzez nowe nasadzenia zieleni dekoracyjnej. Dziedziniec pałacu objęto systemem monitoringu.

2. Nowa pracownia RTG dla szpitala. Przebudowano kabiny, wymieniono okna, drzwi, podłogi oraz instalację elektryczną, wodną i wentylacyjną. Pracownię wyposażono w profesjonalny i nowoczesny sprzęt. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad  560 000,00 zł. Koszt adaptacji pomieszczeń to 140 000,00 zł., aparat z leasingiem kosztował 427 000,00 zł.

3. Wsparcie finansowe z budżetu powiatu lubartowskiego dla SP ZOZ w Lubartowie na zakup wysokiej klasy sprzętu medycznego. Zakupiono m.in.: laryngospokopy światłowodowe, kardiomonitory, respiratory noworodkowe, aparaty USG, zespół pośredniej radiologii cyfrowej, kapnografy oraz wózek wielofunkcyjny zabiegowy.

 

4. Prace odwadniające budynek główny Zespołu Szkół w Kocku  i sali gimnastycznej o łącznej wartości 60 000,00 zł.

 

5. Termomodernizacja budynku administracyjnego i internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Firleju w 2012 r. (kontynuacja robót z 2011 r.) – koszt inwestycji 120 000,00 zł.

 

6. Zakup sprzętu drogowego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Lubartowie.

 

7. Remont parkingu przy ul. Szaniawskiego 64 o wartości 152 000,00 zł.

 Inwestycje drogowe:

1.  Przebudowa drogi nr 1528L Lubartów - Kamionka – Kierzkówka na odcinku 1900 mb od obwodnicy do skrzyżowania na Wolę Mieczysławską o wartości 3 292 743,00 zł. Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 985 387,00 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1527L Kamionka – Samoklęski o wartości 1 211 418,00 zł  w tym dofinansowanie z rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa.

   

3. Remont mostu w miejscowości Górka Kocka w ciągu drogi powiatowej nr 1532L Wartość inwestycji: 2 171 506,00 zł. Środki z rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa w kwocie 1 895 500,00 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1521L Dębiny – Abramów – Rudka Gołębska. Położono nową nakładkę asfaltową na odcinku od Marcinowa do szkoły w Abramowie. Koszt remontu to 800 000,00 zł. Inwestycje zrealizowano przy współpracy z Gminą Abramów.

   

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1509L Antonin Nowy – Łukówiec – Sułoszyn w miejscowości Łukówiec. Koszt przebudowy to 362 167,00 zł. Inwestycja zrealizowana dzięki środkom z Rezerwy Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa.

6. Przebudowa dróg w Gminie Michów: Michów - Miastkówek i Krupy – Wólka Michowska – Rawa – Rudno. Wartość inwestycji 1 270 000,00 zł, realizowana we współpracy z Gminą Michów (wkład finansowy gminy: 500 000,00 zł).

7. Remont drogi powiatowej nr 1566L Ostrów Lubelski – Stara Jedlanka. Inwestycja w całości finansowana z budżetu powiatu w kwocie 300 000,00 zł.

8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1561L Wola Sernicka – Nowa Wola przy współpracy z Gminą Serniki. W ramach inwestycji przebudowano chodnik w miejscowości Wola Sernicka o wartości 172 000,00 zł.

9. Zagospodarowanie poscaleniowe w Gminie Ostrówek w miejscowości Jeleń i Ostrówek. Wartość inwestycji prac poscaleniowych: 1 298 846,78 zł. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budżetu państwa.     

 

Rok 2011

1. Remont elewacji starego skrzydła w Zespole Szkół w Kocku oraz uzupełnienie zmurszałych
i brakujących tynków wraz z malowaniem ścian, obróbką blacharską, montażem rur spustowych. Całkowity koszt remontu 52 500,00 zł.


2. Zakup odśnieżarki wirnikowej na gąsienicach dla Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim o wartości 9 987,00 zł. Zakup odśnieżarki usprawnił pracę osób odpowiedzialnych za  utrzymanie terenu w należytym porządku.
3. Budowa kompleksu boisk sportowych do lekkiej atletyki i gier zespołowych w Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie. W skład obiektu wchodzą: bieżnia 110 i 200 metrowa, skocznie do skoku w dal, wzwyż, trójskoku, skoku o tyczce oraz rzutnie do rzutu młotem, dyskiem, oszczepem
i pchnięcia kulą. Częścią obiektu są boiska do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę
i tenisa. Obiekt oddany do użytku we wrześniu 2011 r. Wartość inwestycji: 1 221 970,00 zł, (wkład Powiatu 921 970,00 zł, 300 000,00 zł – Totalizator Sportowy).


4. Termomodernizacja budynku administracyjnego i internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Firleju w 2011 r. – koszt inwestycji 335 826,13 zł.
5. Remont budynku przy ul. Szaniawskiego 62 (siedziba Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie) z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych w 2011 r. Koszt remontu 25 000,00 zł.


6. Zakup sprzętu dla SPZOZ w Lubartowie na ogólną kwotę: 1 080 460,00 zł w 2011 r. Dzięki pozyskanym środkom (dotacja powiatu, darowizny, dotacje UE) zakupiono laryngoskopy światłowodowe, łóżka porodowe, kardiomonitory, respiratory noworodkowe, aparat USG.
7. Budowa placu zabaw dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Firleju w 2011 r. w ramach realizowanego projektu pn.: „Radosna Szkoła”.
8. Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego – tomografu komputerowego spiralnego 16 – rzędowego z pełnym oprogramowaniem medycznym i statystycznym oraz serwisem wraz z dostosowaniem pomieszczeń pracowni zgodnie z najwyższymi normami dla tego typu pracowni do zainstalowania przedmiotowego sprzętu. Całkowita wartość zadania 2 600 980,10 zł, dofinansowanie z RPOWL 2007 - 2013 w kwocie 1 883 019,63 zł.


9. Remont budynku Centrum Medycyny Rodzinnej i Ratowniczych Zespołów Wyjazdowych w Kocku. Przeprowadzono termomodernizację budynku, wymieniono okna i instalacje c.o.  łącznie na kwotę 140 827,00 zł.

10. Budowa kotłowni wykorzystującej biomasę dla Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim o wartości 4 177 442,36 zł. Zadanie realizowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z 85 % dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kotłownia oddana została do użytku w październiku 2011 roku, ogrzewa kompleks budynków Zespołu Szkół.

11.  Zakup dwóch łóżek porodowych dla SP ZOZ w Lubartowie o wartości 100 00,00 zł. Finansowane  z budżetu Powiatu Lubartowskiego i Fundacji z Londynu.


12. Wyposażenie pracowni Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w nowoczesny sprzęt – zakup plotera frezującego wraz z oprogramowaniem o wartości 53 505,00 zł.

Rok 2010

1. Wykonanie remontu łazienek przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Kocku. Okres realizacji: lipiec - sierpień 2010 r. Remont polegał m in. na wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej  i elektrycznej, wymianie glazury i terakoty, urządzeń sanitarnych. Koszt remontu  27 474,07 zł.
2. Zakup spawarek i urządzenie całej pracowni spawalniczej znajdującej się w Zespole Szkół
w Ostrowie Lubelskim w ramach projektu „Zawodowcy” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakup sprzętu o wartości 59 962,06 zł.


3. Zakup samochodu osobowego – mikrobusa  miejscowego przystosowanego do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kocku.  Środek transportu zakupiony w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
w obszarze D. Całkowita wartość to ponad 146 000,00 zł, dofinansowanie z PFRON
w kwocie 73 000,00 zł.
4. Modernizacja kotłowni gazowej Domu Pomocy Społecznej w Kocku o wartości 137 046,28 zł. Celem modernizacji kotłowni była wymiana dwóch wyeksploatowanych pieców gazowych wraz z osprzętem i zastąpienie ich czterema nowoczesnymi piecami gazowymi.
5. Remont dachu budynku głównego warsztatów i budynku dydaktyczno – magazynowego
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Całkowita wartość inwestycji 137 515,50 zł.
6. Zakup samochodu – autobusu miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie.  Środek transportu zakupiony w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D. Całkowita wartość to ponad 162 796,80 zł, dofinansowanie z PFRON w kwocie 67 039,72 zł.


7. Zakup 4 specjalistycznych środków transportu ratownictwa medycznego: 2 podstawowych i 2 specjalistycznych. Całkowita wartość inwestycji 1 860 488,01 zł, dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 1 337 195,75 zł.


8. Wykonanie termomodernizacji - krycie styropapą dachu budynku głównego SPZOZ oraz częściowa wymiana stolarki okiennej na kwotę 242 833,00 zł.


Inwestycje drogowe:

1. Przebudowa mostu w m. Serniki w ciągu drogi powiatowej nr 1557L – wartość inwestycji 2 502 842,00 zł, współfinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa
w 2011 roku w kwocie 1 229 037,00 zł.


2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1435L (Ułęż) – Blizocin – Jeziorzany w m. Blizocin – wartość inwestycji 1 771 024,00 zł, współfinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w 2011 roku w kwocie 565 463,00 zł.
3. Budowa drogi powiatowej nr 1513 L Michów - Gołąb o długości 1175,03m i szer. 5,5 m
w 2009 r. poprzez wykonanie podbudowy betonowej, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, poboczy ziemnych  z obsianiem trawą oraz ustawienie oznakowania pionowego. Inwestycja realizowana w partnerstwie z gminą Michów ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 - 2011. Całkowita wartość zadania 1 068 165,30 zł.
4. Budowa drogi powiatowej nr 1534 L  Tarkawica – Żurawiniec  o długości 1558 m w 2010 roku poprzez wykonanie podbudowy betonowej, dwóch warstw nawierzchni bitumicznej   poboczy ziemnych z obsianiem trawą oraz ustawienie oznakowania pionowego. Inwestycja realizowana w partnerstwie z gmina Ostrówek w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 - 2011. Całkowita wartość zadania 1 263 015,95 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1539L Firlej – Przypisówka – Lubartów (koszt inwestycji 7 288 303,00 zł) oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 1503L Białobrzegi – Kock (koszt inwestycji 3 400 791,00 zł) w latach 2010 - 2011. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)
w ramach projektu: „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”, realizowanego wspólnie przez 16 powiatów województwa lubelskiego.


6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1545 L Kozłówka – Nowodwór – Lubartów w 2011 roku na długości 1 976,14 mb, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni, wymianie nawierzchni chodników wraz z krawężnikami, budowie nowych chodników, wykonaniu poboczy utwardzonych kruszywem oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w partnerstwie
z Miastem Lubartów. Wartość zadania 2 284 570,87 zł (dofinansowanie z budżetu państwa
w kwocie 1 142 285,00 zł).

Rok 2009

1. Remont  pomieszczeń  w starym skrzydle Zespołu Szkół w Kocku. Inwestycja wykonana
w sierpniu 2009 r. Polegała na wykonaniu gruntownego remontu dwóch sal lekcyjnych  (wymiana instalacji elektrycznej, tynków i podłóg) na  ogólną kwotę 53 688,82 zł.
2. Remont małej sali gimnastycznej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej polegający na wymianie parkietu, remoncie ścian, wymianie oświetlenia, grzejników, montażu okien na ogólną kwotę 158 000,00 zł oraz remont dachu hali sportowej o wartości 70 406,74 zł.
3. Termomodernizacja budynku (ocieplenie ścian, remont elewacji) Bursy Szkolnej
w Lubartowie. Roboty rozpoczęto w 2008 r. a zakończono w 2009 r. o wartości 100 000,00 zł, finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
4. Wymiana dwóch dźwigów szpitalnych na bezosobowe w SPZOZ w Lubartowie. Całkowita wartość inwestycji 428 708,00 zł w tym dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł z „Programu wyrównywania różnic między regionami”.

 


Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie