Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Położenie PDF Drukuj
Powiat lubartowski położony jest w części północnej województwa lubelskiego. Zajmuje obszar leżący na granicy trzech krain geograficznych: Mazowsza, Wyżyny Lubelskiej i Polesia Lubelskiego. Znaczną część powiatu zajmuje falista równina morenowa, Wysoczyzna Lubartowska – mezoregion Mazowsza, a pozostałą część Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie, wchodzące w skład Polesia Lubelskiego.
Teren ten znajduje się w strefie stykowej dwóch prowincji geograficznych: Niżu Środkowoeuropejskiego, zaliczanego do Europy Zachodniej oraz Polesia stanowiącego część Europy Wschodniej. Można więc powiedzieć, że z geograficznego punktu widzenia przez powiat lubartowski przebiega granica pomiędzy tymi dwoma częściami naszego kontynentu.
 
 
Ziemia Lubartowska to rozległa równina, przez którą przepływa rzeka Wieprz. Bieg rzeki jest nieuregulowany, zaś w jej pradolinie występują liczne starorzecza wypełnione wodą.   Przeważają tutaj gleby rdzawe, bielicowe wytworzone z piasków słabogliniastych i gliniastych, sporadycznie we wschodniej części powiatu wytworzone z piasków luźnych. Duży obszar zajmują również gleby pyłowe w kompleksie z brunatnymi i odgórnie oglejonymi powstałe z piasków naglinionych i glin zwałowych lekkich. W dolinach Mininy, rzadziej Wieprza, występują gleby hydrogeniczne wytworzone z torfów niskich i sporadycznie mułowe i murszowe. Natomiast w dolinie Wieprza dominują mady piaszczyste oraz pyłowe i ilaste. 
Na terenie Powiatu Lubartowskiego występują gleby o słabej bonitacji. Nie spotyka się tutaj gleb klasy I, a łączna powierzchnia gleb klasy II wynosi zaledwie 13 ha. Natomiast gleby klasy IV i gorsze to areał 88,5% ogólnej powierzchni użytków rolnych.
 
Na terenie powiatu lubartowskiego powierzchnia gruntów leśnych wynosi 26 233 ha, co stanowi 20,3% powierzchni powiatu. Struktura własności gruntów leśnych przedstawia się następująco:

 

  • Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa pod zarządem PGL Lasy Państwowe: 14 450 ha
  • Lasy stanowiące własność prywatną: 11 783 ha
Obszary leśne, oprócz dwóch większych kompleksów (Kozłowiecki – ok. 5 500 ha i Budy – Lipniak ok. 2 500 ha), nie przekraczają powierzchni 800 ha i praktycznie w 40% stanowią rozdrobnione powierzchnie leśne rozrzucone na terenie całego powiatu. 

Lasy powiatu lubartowskiego położone są w zasadzie w IV Krainie Mazowiecko-Podlaskiej, dzielnicy 5 Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny Siedleckiej. Rzeźba terenu jest mało urozmaicona, cechuje ją równinność. Pod względem klimatycznym obszar ten wg Romera zaliczany jest do klimatów umiarkowanych Krainy Wielkich Dolin. Roczna ilość opadów – 597 mm, średnia roczna temperatura + 7,4 °C. 

Przeważającym typem siedliskowym w lasach państwowych jest las mieszany świeży (LMśw) – 58%, a następnie bór mieszany świeży (BMśw) stanowiący – 16% powierzchni. Udział gatunkowy drzew występujących w drzewostanach przedstawia się następująco: Sosna sp. – 77,7%, Dąb sp. – 12,2%, Brzoza sp. – 5,3%, Olcha sp. – 3,3% i inne – 0,5%.

Struktura wiekowa wykazuje przewagę drzewostanów w przedziale od III do V klasy wieku (tj. 41-100 lat). Zajmują one 71% powierzchni (przy czym najwięcej w wieku 70 lat); pozostałe odpowiednio I – II klasa wieku (1 – 40 lat) – 22%; powyżej V kl.w. (> 100 lat) – 7%. Przeciętny wiek drzewostanów jest stosunkowo wysoki i wynosi 62 lata. Zasobność drzewostanów w przeliczeniu ilości surowca drzewnego w m3 na 1 ha jest wyższa od przeciętnej w Polsce i wynosi 224 m3/ha . 

Sytuacja w lasach własności prywatnej przedstawia się odmiennie i mniej korzystnie. Związane jest to ze słabszymi warunkami siedliskowymi tych lasów i prowadzoną przez szereg lat nieodpowiednią gospodarką leśną. 
Przeważającym typem siedliskowym jest bór świeży (Bśw) i bór mieszany świeży (BMśw), które stanowią około 85% powierzchni lasów. Skład gatunkowy drzewostanów jest uboższy i na większości obszaru ma charakter monokultur sosnowych z domieszką brzozy i dębu (udział procentowy gatunków Sosna – 90%; Brzoza, Dąb i Olsza, pozostałe – 10%). Przeciętny wiek tych lasów wynosi ok. 35 lat, a przeciętna zasobność na 1 ha waha się w granicach 120 m3/ha.
 
Wody powierzchniowe powiatu reprezentowane przez płynące rzeki i cieki wodne, jeziora skupione w gminach Uścimów, Firlej i Ostrów Lubelski oraz sztuczne zbiorniki wodne. Podstawową sieć rzeczną na terenie powiatu lubartowskiego tworzą rzeki:

Wieprz o długości 72,8 km – biorący początek w gm. Jeziorzany w miejscowości Blizocin, a kończący się w Rokitnie gmina Lubartów oraz rzeki Tyśmienica, Czarna, Minina, Parysówka, Czerwonka, Syroczanka, Bobrówka o łącznej długości 281 km, z tego uregulowanych jest 251 km.
 
Zasoby wód podziemnych na terenie powiatu są zróżnicowane. Zwierciadło wody podziemnej występuje najczęściej na głębokości kilku metrów. Jednak większe ilości wody są ujmowane z głębszych poziomów wodonośnych, tj. z głębokości 50 - 60 m. W skali powiatu pobór wody podziemnej nie osiąga wielkości zasobów dynamicznych i eksploatacyjnych. Wody podziemne występują we wszystkich użytkowych piętrach wodonośnych charakteryzują się wysoką jakością. Zawartość składników występujących w wodach podziemnych wszystkich pięter wodonośnych mieści się w granicach dopuszczalnych norm dla wody pitnej, a obecność chlorków, siarczanów, azotanów i fosforanów jest bardzo niska.
 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie