Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Ogłoszenia
Wyniki otwartego konkursu PDF Drukuj
Poniedziałek, 06 Luty 2017 14:12

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji w 2017 r.

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wyniki wyboru podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, którym udzielona zostanie dotacja na realizację zadań własnych powiatu z zakresu promocji w 2017 r.

Szczegóły (link do BIP)

 
Ogłoszenie PDF Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Środa, 28 Grudzień 2016 14:33

Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza wykaz zadań własnych powiatu z zakresu promocji oraz podaje zasady ich zlecania w 2017 r. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Załączniki:
Zmieniony: Środa, 28 Grudzień 2016 14:38
 
IV Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym PDF Drukuj
Czwartek, 22 Wrzesień 2016 13:40

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: lubartowskiego, bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego i włodawskiego.

Zmagania uczestników odbędą się w trzech etapach:
• Etap I – szkolny
• Etap II – powiatowy
• Etap III – regionalny

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Regulamin IV Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym Lubartów
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

 

 
Ogłoszenie PDF Drukuj
Poniedziałek, 06 Czerwiec 2016 13:27

Dotyczy postępowania na opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą "Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej Powiatu Lubartowskiego".

 

Pliki do pobrania:

 Informacja wynik zapytania ofertowego

 

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE PDF Drukuj
Czwartek, 12 Maj 2016 14:12
 

Lubartów, dnia 12.05.2016 r.

IRE.041.9.3.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiat Lubartowski
ul. Słowackiego 8
21-100 Lubartów

II. Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone poza ustawą Prawo zamówień publicznych, na podstawie przesłanki określonej w art. 4 pkt. 8. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.                  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą „Nowoczesne Centra Edukacji Zawodowej Powiatu Lubartowskiego” którego przedmiotem będzie zakup wyposażenia pracowni i warsztatów oraz roboty budowlane (modernizacja i adaptacja) istniejącej infrastruktury, służącej kształceniu praktycznemu i rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów, należącej do Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie oraz Zespołu Szkół Nr 2 w Lubartowie. Studium wykonalności musi odpowiadać wymaganiom aktualnych wytycznych programowych „Studia wykonalności projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020” z uwzględnieniem specyficznych wymagań dla działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz innym wymaganiom wskazanym w aktualnym Regulaminie Konkursu zamkniętego nr RPLU.13.06.00-IZ.00-06-001/16 dla działania 13.6, ogłoszonego przez Instytucje Zarządzającą RPO WL 2014 - 2020.

Studium wykonalności musi być kompletne, złożone z części opisowej i obliczeniowej, musi zawierać wszelkie dane umożliwiające prawidłowe wypełnienie wniosku o dofinansowanie.  Studium wykonalności powinno w szczególności obejmować charakterystykę projektu pod względem wykonalności technicznej, prawnej, analizy finansowej i ekonomicznej, luki finansowej oraz rozwiązań alternatywnych realizacji projektu z uzasadnieniem przyjętego rozwiązania, jak również analizę wrażliwości, instytucjonalną oraz wpływu projektu
na środowisko. Zamówienie studium wykonalności obejmuje również doradztwo i pomoc świadczone przez Wykonawcę przy ustaleniu finalnego kształtu i zakresu projektu tak, aby zdobył on możliwie wysoką ilość punktów na etapie oceny merytorycznej. Wykonawca uzyska dostęp do konta Zamawiającego w generatorze wniosków Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 – 2020 (LSI 2014) celem sprawdzenia poprawności przeniesienia przekazanych danych.

Wykonawca dokona poprawy studium wykonalności w przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą, dotyczących bezpośrednio przedmiotowego studium wykonalności bądź dotyczących wniosku o dofinansowanie projektu i zarazem implikujących konieczność dokonania zmian w ww. studium – na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku. Ponadto Wykonawca dokona jednorazowej, nieodpłatnej aktualizacji studium na etapie przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego, przekazane nie później niż na 14 dni przed wymaganym terminem aktualizacji.

2.                  Opracowanie obejmuje Studium wykonalności (część opisową i obliczeniową) w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej – część opisową w postaci edytowalnej, w układzie umożliwiającym Zamawiającemu łatwe przeniesienie do generatora LSI 2014 – 2020 oraz część obliczeniową w postaci pliku wypełnionego arkusza kalkulacyjnego, zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO WL 2014 - 2020.

Więcej…
 
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu dokumentu pt.: PROGRAM ROZWOJU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA LATA 2015-2022 PDF Drukuj
Piątek, 04 Grudzień 2015 15:19

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych dokumentu pt.: Program Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022” na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. –o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 18 pkt 3, art. 19a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.1649 z późn.zm.), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały nr XXXVIII/253/10 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Lubel. Nr. 135, poz. 2260) podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

Więcej…
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 Następna > Ostatnie >>

Strona 5 z 8

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie