Otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. Drukuj
Wpisany przez Artur Pytka   
Czwartek, 25 Październik 2018 14:07

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) i art. 11 ust. 1, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300) oraz § 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467), oraz art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467) Zarząd Powiatu w Lubartowie ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

 

Aktualizacja z dn. 13.11.2018 r.

W konkursie na prowadzenie punktów NPP nie będzie wymagany wpis na listę OPP

W związku z przekazanym przez Wojewodę Lubelskiego pismem Ministra Sprawiedliwości DZP-VII-054-51/18/1 dotyczącą zmiany Ustawy o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Edukacji Prawnej - informujemy, że otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r. nie będzie wymagany dokument potwierdzający wpis na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa, prowadzoną przez właściwego wojewodę, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Tym samym zmianie ulegnie treść ogłoszenia konkursowego.

 

Aktualizacja z dn. 14.11.2018 r. 

Zmiana ogłoszenia w sprawie otwartego konkursu na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

 

Aktualizacja z dn. 28.11.2018 r.

  Uchwała Nr 3/18 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w części dotyczącej prowadzenia przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

 

Załączniki: