Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Baza Organizacji Pozarządowych
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2019 r. PDF Drukuj
Wpisany przez Jerzy Piekarczyk   
Czwartek, 13 Grudzień 2018 13:44

Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) na kandydatów na członków do komisji konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych ogłoszonych w 2019 r.

 

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym, Zarząd Powiatu w Lubartowie zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Nabór dotyczy powołania pięciu komisji konkursowych tj.:

1) Komisji konkursowej ds.oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

2) Komisji konkursowej ds.oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

3) Komisji konkursowej ds.oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

4) Komisji konkursowej ds.oceny ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

5) Komisji konkursowej ds.oceny ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej.

 

Zadaniem Komisji jest ocena ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej kwoty dotacji. W skład określonej komisji konkursowej oprócz przedstawicieli organu wykonawczego Powiatu Lubartowskiego, może wchodzić dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2) zostały wskazane przez organizację pozarządową lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie Powiatu Lubartowskiego;

3) posiadają dobrą znajomość przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz ustawy o finansach publicznych;

4) posiadają, co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu projektów realizowanych przez organizacje oraz wiedzę w zakresie przepisów prawa dotyczącego trzeciego sektora;

5) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

6) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

 

Komisja Konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

-        żadna organizacjanie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

-        wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub

-       wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2D lub art. 15 ust. 2f.

 

Wyboru kandydatów do składu określonej komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu w Lubartowie w oparciu o następujące kryteria: wybraną przez kandydata tematyką zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia; unikanie potencjalnego konfliktu interesów. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży. Zgłoszenie na członków komisji konkursowych następuje na podstawie złożonego formularza, podpisanego przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych, nie będą brane pod uwagę.

 

Zgłoszenia na załączonym formularzu należy złożyć osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów w zapieczętowanej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Lubartowie, Wydział Spraw Społecznych, ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów w terminie do dnia 18 grudnia 2019 roku do godziny 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.

Komisje konkursowe zostaną powołane w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu w Lubartowie . Do członków komisji konkursowych, biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 i 1629) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

Załączniki:

 


 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie