Poradnik intersanta
Biuletyn Informacji Publicznej
Kultura
Organizacje pozarządowe
Złoty Lampart
Zamówienia publiczne
Gminy powiatu
Ogłoszenia
Ogłoszenia
Wybory Samorządowe

Związek Powiatów Polskich

Dziennik Ustaw

Monitor Polski 

Zadania PDF Drukuj Email

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: 

 

1. SPEŁNIA ROLĘ:

- powiatowego punktu w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców powiatu;

- międzygminnego i międzypowiatowego punktu kontaktowego wymiany informacji;

- miejsca koordynacji pomocy humanitarnej;

- ośrodka pozyskiwania i przekazywania informacji;

- ośrodka reagowania kryzysowego Starosty Lubartowskiego umożliwiającego koordynację działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych;

- zaplecza dla pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

2. ZAPEWNIA:

- stały dopływ informacji oraz możliwości pozyskiwania danych na potrzeby zarządzania kryzysowego;

- przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń o potencjalnych zagrożeniach;

- wymianę informacji pomiędzy gminami powiatu i pomiędzy służbami ratowniczymi;

- gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocenę zagrożeń występujących na obszarze powiatu;

- monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu;

- ustalenie procedur reagowania oraz ich doskonalenie w ramach organizacji szkoleń, ćwiczeń czy treningów powiatowych służb, inspekcji.

 

       Organem właściwym (odpowiedzialnym) w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest STAROSTA, a na terenie miasta/gminy – BURMISTRZ/WÓJT danej gminy – ustawa o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 z 2007r., poz. 590 z póżn. zm.) – art. 17, 19.  

 

DO ICH PODSTAWOWYCH ZADAŃ NALEŻY:

1.       Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu/gminy,

2.       Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

          a) opracowanie i przedkładanie Wojewodzie/Staroście do zatwierdzenia powiatowego/gminnego planu zarządzania kryzysowego;

          b) realizacja zaleceń do powiatowego, gminnego planu zarządzania kryzysowego;

          c) wydawanie organom gminy zaleceń do ich planów;

3.       Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4.       Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu/gminy.

5.       Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6.       Współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7.       Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 

 

Ponadto Burmistrz/Wójt zapewnia na obszarze gminy (miasta) realizację następujących zadań:

 

1)  całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu przepływu informacji oraz udokumentowania prowadzonych czynności;

 

2)  współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 

3)  nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

 

4)  współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

 

5)  realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

 

 

Realizacja powyższych zadań odbywa się przy pomocy utworzonej komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego oraz powołanych zespołów zarządzania kryzysowego (powiatowych, gminnych).

 

 

Dane kontaktowe

 
Adres:  ul. Słowackiego 8, 21-100 Lubartów
Telefon: 81 855 28 65
Fax: 81 854 33 24
E-mai: starostwo@powiatlubartowski.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30Wtorek:7:30 - 15:30
Środa:7:30 - 15:30Czwartek:7:30 - 15:30
Piątek:7:30 - 15:30  

Numer rachunku bankowego do dokonywania wpłat na rzecz Starostwa Powiatowego w Lubartowie:

22 8707 0006 0021 2063 2000 0003 Bank Spółdzielczy w Lubartowie