Zadania Drukuj

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: 

 

1. SPEŁNIA ROLĘ:

- powiatowego punktu w systemie wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców powiatu;

- międzygminnego i międzypowiatowego punktu kontaktowego wymiany informacji;

- miejsca koordynacji pomocy humanitarnej;

- ośrodka pozyskiwania i przekazywania informacji;

- ośrodka reagowania kryzysowego Starosty Lubartowskiego umożliwiającego koordynację działań podejmowanych w sytuacjach kryzysowych;

- zaplecza dla pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

2. ZAPEWNIA:

- stały dopływ informacji oraz możliwości pozyskiwania danych na potrzeby zarządzania kryzysowego;

- przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń o potencjalnych zagrożeniach;

- wymianę informacji pomiędzy gminami powiatu i pomiędzy służbami ratowniczymi;

- gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocenę zagrożeń występujących na obszarze powiatu;

- monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze powiatu;

- ustalenie procedur reagowania oraz ich doskonalenie w ramach organizacji szkoleń, ćwiczeń czy treningów powiatowych służb, inspekcji.

 

       Organem właściwym (odpowiedzialnym) w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest STAROSTA, a na terenie miasta/gminy – BURMISTRZ/WÓJT danej gminy – ustawa o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 z 2007r., poz. 590 z póżn. zm.) – art. 17, 19.  

 

DO ICH PODSTAWOWYCH ZADAŃ NALEŻY:

1.       Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu/gminy,

2.       Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:

          a) opracowanie i przedkładanie Wojewodzie/Staroście do zatwierdzenia powiatowego/gminnego planu zarządzania kryzysowego;

          b) realizacja zaleceń do powiatowego, gminnego planu zarządzania kryzysowego;

          c) wydawanie organom gminy zaleceń do ich planów;

3.       Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego;

4.       Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu/gminy.

5.       Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

6.       Współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;

7.       Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

 

 

Ponadto Burmistrz/Wójt zapewnia na obszarze gminy (miasta) realizację następujących zadań:

 

1)  całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu przepływu informacji oraz udokumentowania prowadzonych czynności;

 

2)  współdziałanie z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 

3)  nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;

 

4)  współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;

 

5)  realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;

 

 

Realizacja powyższych zadań odbywa się przy pomocy utworzonej komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego oraz powołanych zespołów zarządzania kryzysowego (powiatowych, gminnych).